Taakinstructie Technische Commissie.

Deze taakinstructie vormt een onlosmakelijk onderdeel van het Huishoudelijk Reglement (art. 10.4).De technische commissie is verantwoordelijk voor alle aan het zwemmen gerelateerde activiteiten voor de volgende groepen:

*Recreatief Jeugdzwemmen
*Swimkick
*Jeugd Selectie
*Selectie
*Masters
*Masters 2

Verantwoordelijkheden.

De volgende paragrafen beschrijven de verantwoordelijkheden van de Technische Commissie (TC).

Jaarplan

De TC zal er op toezien dat er voor alle groepen een jaarplan is op basis waarvan de trainingen en eventuele wedstrijden worden vormgegeven en ingevuld.

Trainingen

De TC zal er op toezien dat de trainingen worden ingevuld conform het jaarplan voor de betreffende groep. De invulling van het jaarplan en/of de trainingen kan door de trainers onderling worden gedaan. De invulling wordt inhoudelijk besproken tijdens het trainers overleg.

Toezicht tijdens trainingen

De TC zorgt voor voldoende bezetting tijdens de trainingen. Tijdens trainingen dient er ten minste 1 ervaren trainer(ster) (meer dan 2 jaar trainers ervaring) aanwezig te zijn. Daarnaast moet er iemand aanwezig zijn die in het bezit is van een EHBO diploma.Trainers kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor het gene zich in de hal en/of kleedkamers van het zwembad afspeelt aangezien het niet mogelijk is om gelijktijdig op beide plaatsen toezicht te houden.

Wedstrijdkalender

Namens de TC zal een afgevaardigde meegaan naar de Grote TC -vergadering in juni van Zwemcommissie Limburg van de KNZB regio Zuid voor het samen stellen van de definitieve wedstrijdkalender van de KNZB, poule-indeling en pouleafspraken.De TC kiest op basis van de verschillende jaarplannen, overleg met de sporters en het wedstrijd aanbod van o.a. het WS aan welke wedstrijden wordt deelgenomen. Deze wedstrijden zullen worden opgenomen in de wedstrijdkalender. Aanpassingen aan de wedstrijd-kalender worden gedaan door de TC en doorgegeven aan het WS en aan het bestuurslid verantwoordelijk voor de communicatie. Zodat de aanpassing van de wedstrijdkalender zichtbaar wordt op de site.

De wedstrijdkalender bevat ten minste de volgende reguliere wedstrijden:
– Swimkick wedstrijden
– Minioren wedstrijden
– Competitie wedstrijden
– Overige reguliere wedstrijden
– Winter kampioenschappen
– Zomer kampioenschappen
– Indien van toepassing NK, NJK
Het al dan niet meedoen aan andere wedstrijden zoals LAC en/of Master- wedstrijden zal afhangen van de ambities van de sporters en beschikbaarheid van begeleiding.

Wedstrijd inschrijvingen

De TC ontvangt van het WS de uitnodigingen voor deze wedstrijden.Uiterlijk 8 dagen voor de wedstrijd stuurt de TC opstelling naar het WS, tenzij anders bepaald.De TC stuurt de uitnodiging naar de sporters met vermelding van:- Tijdstip melden voor presentie controle;- Tijdstip start inzwemmen;- Tijdstip start wedstrijd;- Naam coach met telefoonnummer voor eventuele ziek c.q. afmelding;- Locatie wedstrijd;- Naam van de wedstrijd. Afmeldingen van zwemmers worden door de TC aan het WS doorgegeven, die dit vervolgens doorgeeft aan de organiserende vereniging.Iedere wedstrijd wordt begeleid door een begeleider [1]14.2. Op de dag van de wedstrijd moet de betreffende begeleider telefonisch bereikbaar zijn voor afmeldingen. (Conform afspraken afmelden AFGEM of NG).Het WS heeft een aanspreek punt per deelnemersgroep bij de TC.

Wedstrijden buiten de wedstrijdkalender

Er is door het bestuur besloten dat deelname aan deze wedstrijden op eigen verantwoording geschiedt en dus zonder begeleiding.Deelname aan deze wedstrijden dient ten alle tijden bij de technische commissie bekent te zijn. Eventuele aanmeldingen direct aan het wedstrijdsecretariaat gericht moeten ook aan de technische commissie gecommuniceerd worden.Er zal voor deze wedstrijden geen claim worden gelegd op officials. Dit dienen de deelnemers zelf te regelen.

Organisatie (thuis)wedstrijden

Voor thuiswedstrijden zie [2]
Coachen van wedstrijden [1] 14.2

Opleidingen

De TC zal toezien op de opleiding van nieuwe assistent trainers. Dit kan door zelf binnen de vereniging te zorgen voor opleiding dan wel door het aanvragen van een externe cursus.Nieuwe assistent trainers(sters) worden het eerste jaar toegekend aan een meer ervaren trainer(ster) deze zal de introductie verzorgen en de assistent trainer(ster) voorzien van opleidingsmateriaal.

Diploma en Brevet zwemmen

Indien mogelijk zal de technische commissie de sporters mogelijkheden bieden om extra zwem diploma’s en/of brevetten te behalen.

Communicatie

Het WS informeert de TC over
– Wijzigingen in de regelementen (voor zover zij hiermee bekend is)
– Het behalen van limieten door de sporters

Voor wedstrijden en inschrijvingen wordt een gezamenlijk bestand gebruikt. De gegevens hiervoor worden gedeeld (b.v. via Dropbox). De TC beschikt conform de huisstijl van de vereniging over een eigen mail adres.

Tussentijdse aanpassingen/wijzigingen van deze taakinstructie, die het functioneren ten goede komen, zijn na toestemming van het bestuur en indien nodig na vooraf overleg met eventuele andere commissies, altijd mogelijk.In het geval van onenigheid tussen twee of meerdere commissies zal de situatie, indien eerst onderling besproken, voorgelegd worden aan het bestuur. Deze zal dan een bindende beslissing nemen.Er vindt geen periodieke rapportage over de voortgang van de werkzaamheden, zoals vermeld in art. 10.5 van het Huishoudelijk Reglement, naar het bestuur plaats anders dan in de ‘algemene ledenvergadering’ (ALV).

Referenties

[1] Huishoudelijk Reglement Roersoppers, 12 oktober 2007.

[2] Draaiboek organisatie thuiswedstrijden Roersoppers (versie 24-10-2013).