Ontstaan van het Soppertje

Het ontstaan van ons verenigingsblad “Het Soppertje”

In de algemene ledenvergadering van 1974 werd gevraagd wat men van het idee vond om een clubblad uit te geven met betalende adverteerders van bijvoorbeeld de plaatselijke middenstand. Men kreeg als antwoord dat het toch wel erg moeilijk is om een clubblad van interessante onderwerpen te voorzien. Het zou vlug aan bloedarmoede gaan lijden.
Men gaf toen ook nog de suggestie om het clubblad dan in plaats van elke maand een maal per kwartaal uit te gaan geven.
Hier zei men echter van dat je dan “oud nieuws” aan de man brengt en dus ook niet meer interessant bent.
Kortom was toen de conclusie een clubblad lijkt ons inziens in onze vereniging vooralsnog een niet haalbare zaak.

In 1976 kwam de jeugdcommissie nog eens terug op het clubblad. Toen zag men in dat het verstandig was om het clubblad circa 2 keer per jaar te laten verschijnen.

In 1977 was het dan eindelijk zover. Het allereerste exemplaar van het Soppertje zag het levenslicht in mei 1977. Het werd uitgegeven door de juniorencommissie. Jos van Daal verzorgde het drukwerk. Toen was het stil, heel stil. Het Soppertje miste nog een beetje aan levenskracht, maar met enkele ingrepen en steun van buitenaf probeerde men de arme donder hoe dan ook weer op de been te helpen. In 1979 is het Soppertje weer op de been en verscheen met hulp van een nieuwe redactie. De eerste oplage van dit Soppertje werd enthousiast ontvangen en het lag in de bedoeling om het clubblad elke twee maanden te laten verschijnen.

In 1982 verscheen het goedverzorgde blad uit organisatorische danwel kostenoverwegingen 5 maal in plaats van 6 maal. Ook dit zal voor het jaar 1983 en volgende gaan gelden.
Het bestuur stelde het wel op prijs om meer kopij van alle leden te ontvangen, zodat het Soppertje kon uitgroeien tot een echt verenigingsblad en niet tot een mededelingenblad.

In 1983 ging helaas de jeugdcommissie ter ziele. Piet de Vlieger ontpopt zich als een ware leider van de redactie en samen met 6 jeugdleden gaat hij de redactie van het Soppertje vormen. Corrie Brugman bod aan om het typewerk voor haar rekening te nemen. In 1984 kreeg de redactie van Jos van Daal een type-machine in bruikleen.

In 1985 wordt er voorgesteld of er een mogelijkheid bestond om tussen de Soppertjes door een nieuwsbulletin te drukken op een eenvoudig velletje, waarop uitslagen en tussentijdse mededelingen vermeld kunnen worden.

Ingaande 1986 wordt het Soppertje bezorgd door de PTT. Voorheen was de bezorging soms ongeregeld, met alle begrip, nu krijgt iedereen het Soppertje op hetzelfde moment.
Ook gaan er 10 stuks naar het zwembad die uitgedeeld worden aan nieuwe leden.
Het blad verscheen toen elke maand.

In 1988 verschenen enkele “nooduitgaven” van het Soppertje, waarna het weer in originele vorm tot stand kwam. Dit had niets te maken met weinig informatie maar eerder met de financiële kant.

In 1989 kwam men toch tot de conclusie dat het blad interessanter moest worden en dat er vaste rubrieken in terug moesten komen. Men opperde het idee om een stencil-apparaat aan te schaffen daar de drukkosten wel erg hoog zijn.
Vanaf 1991 kwam er een vaste rubriek van het bestuur in het Soppertje. Er werd toen ook geïnformeerd naar plaatsing van advertenties in het Soppertje, natuurlijk tegen betaling.
De Soppertjes werden op naam gesteld en in het zwembad uitgedeeld aan de leden.

EEN VOORLOPIG AFSCHEID
Vijf jaar geleden. Dhr. van Daal waagt een tweede poging om een clubblad van de grond te krijgen. Het draagt de naam ” ‘t Soppertje “.
De redactie bestaat uit: Clarine Hofstee, Annemarie van de Berg, Josephine Engels en Sybert van Keeken. Voor de Roersoppers zijn dat legendarische namen en voor ” ‘t Soppertje ” zijn dat de mensen van het eerste uur.
Vanaf het Kerstnummr 1980 vind ik mijn eigen naam ook terug in het rijtje met als kop “redactie”.
Na 23 nummers zal de 6e jaargang nr. 3, juli 1985, voorlopig het laatste Soppertje zijn waarin ik mijn naam terug zal vinden.
Vijf jaar redactielid betekende: Het tweede lustrumfeest met z.v. Fleedwood, de 10 snelsten van De Roersoppers, Naate Thei, Mainz, “Het Kamp” en véél, véél meer.
Intern is er veel veranderd. In eerste instantie bestond het redactiewerk uit het aandragen van materiaal, veelal zelf geschreven. De rest wérd gedaan. Maar begin 1984 veranderde dat drastisch.
Het redactiewerk werd écht redactiewerk. Zelf materiaal bij elkaar zoeken en vooral zelf ” ‘t Soppertje ” in elkaar zetten. Zelf de problematiek ervaren van het niet vol krijgen of het niet op tijd afkrijgen van het Clubblad. Het was niet altijd even leuk, soms zelfs saai maar ik durf gerust te stellen dat ik veel, heel veel heb geleerd als redactielid.
Het is best wel jammer dat ik niet verder kan gaan met het redactiewerk ondanks dat het niet zoveel tijd kost, maar mijn studie noodzaakt mij om “op kamers” te wonen waardoor ik vaak weken niet thuis kom en daardoor niet meer voldoende in het Clubgebeuren zit om Redactielid te zijn.
Ik wens de redactie van ” ‘t Soppertje ” veel succes toe.
Ik blijf hun verrichtingen volgen.

w.g. Wim Frenken (juli 1985)

In 1992 komt er een nieuw embleem op het Soppertje omdat de zwemclub en de reddingsbrigade gescheiden verder door het leven gaan.

In 1995 had men de beschikking over een electrische type-machine, wat het werk aanzienlijk verlichtte.

Vanaf 1988 hebben Albert en Corrie Brugman, vanaf 1992 werden zij gesteund door Nicole van Stigt, er voor gezorgd dat de Soppertjes er goed uitzagen en op tijd verschenen. We hadden toen de beschikking over een eigen type-machine.

Vanaf 1994 staat Anja Erdkamp al aan het roer van het Soppertje. Het Soppertje werd al die jaren uitgebracht in handig schrift-formaat. Vanaf toen jaar werd het gedrukt op A4-formaat. De reden om het op groter formaat uit te brengen was, volgens de toenmalige redactie, om meer ruimte te hebben voor verhaaltjes, tekeningen, verslagen e.d. van de leden.
In 1995 werd er zoveel kopij aangeleverd dat niet alles in één Soppertje geplaatst kon worden. Dit werd bewaard voor een volgende keer.

Sedert december 1996 viel er een plek vrij en is Ans Braun de redactie komen versterken. Anja en Ans doen het uitstekend, en wij hopen dat zij het nog heel lang blijven doen.

Nu na 30 jaar vonden de dames het tijd om iets anders te doen. Zij hebben de moed verzameld en hebben het Soppertje geheel (met hulp van Jeanne Creemers die tot de redactie is toegetreden) op de computer gemaakt, dus geen knip en plakwerk meer (mei 2007).

About the Author

Leave a Reply

*