Huishoudelijk Reglement Zwemvereniging  De Roersoppers                                           

Artikel 1, algemene bepalingen

 1.      De vereniging genaamd Zwemvereniging De Roersoppers , hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 17-september 1970  en is gevestigd te Melick , gemeente Roerdalen.
 2.      Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze (laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw) zijn vastgesteld bij notariële akte op

        20 december 1996.

 1.      De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 2.      De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo onder nummer 40175387
 3.      De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond.

Artikel 2, donateurs

 1.      De vereniging kent naast leden donateurs.
 2.      Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die op vrijwillige basis jaarlijks een bijdrage storten.
 3.      Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4.      De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd,
 5.      Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 3, het lidmaatschap

 1.      De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de vereniging te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer.  Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 2.      De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Bij tussentijdse aanmelding, anders dan per 1-1 of 1-7 van een jaar wordt de contributie in rekening gebracht voor elke maand of een deel van de maand dat het lidmaatschap is aangemeld.
 3.      Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNZB.
 4.      Heeft hij/zij binnen een door het bestuur vastgestelde termijn niet aan de verplichtingen voldaan dan vervalt het kandidaat lidmaatschap. Indien hij/zij van de diensten van de vereniging gebruik heeft gemaakt tijdens zijn kandidaat lidmaatschap, dan dient hij/zij zijn financiële verplichtingen na te komen. Restitutie van inschrijfgelden kan nimmer geschieden.
 5.      Het lidmaatschap kan schriftelijk worden opgezegd bij de secretaris of de penningmeester per 1 juli of 1 januari van elk jaar. Bij niet tijdige afmelding wordt de contributie in rekening gebracht voor elke maand of een deel van de maand dat het lidmaatschap heeft geduurd na 1-7 resp. 1-1. Bij niet tijdige afmelding per 1-1 zullen tevens de kosten van lidmaatschapsmelding bij de KNZB in rekening worden gebracht.
 6.      Bij ziekte wordt de contributiebetaling alleen opgeschort als de ziekte (naar verwachting) langer dan 3 maanden duurt
 7.      Contributies kunnen enkel en alleen worden voldaan middels afgifte van machtiging tot afschrijving van een bank- of girorekening.

Artikel 4, aanneming van leden

 1.      Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
 2.      Lidmaatschap van meerdere verenigingen is mogelijk; conform de regels van de KNZB kan een lid slechts voor één vereniging deelnemen aan de competitie(s).

Artikel 5, Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 8 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 1.      Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 2.      Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3.      Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 4.      Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5.      Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6.      Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 7.      Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8.      Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van de K.N.Z.B.

Artikel 6, bestuur

 1.    Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste  2 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2.    Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
 3.          de algemene leiding van zaken;
 4.          de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
 5.          het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
 6.          benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 7.    Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.
 8.    Een oproep voor een vergadering dient minimaal 4 werkdagen voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 9.    Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

      Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 7 het dagelijkse bestuur

 1.    De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2.    Taken van de voorzitter:
 3.          geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
 4.          is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 5.    Taken van de secretaris:
 6.          voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
 7.          heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
 8.          zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
 9.          zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
 10.          houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
 11.    Taken van de penningmeester:
 12.          beheert de gelden van de vereniging en is tevens verantwoordelijk voor de geautomatiseerde ledenadministratie als basis voor o.a.contributie-incasso
 13.          zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
 14.          houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
 15.          voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
 16.          brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.
 17.           draagt tijdig zorg voor de jaarlijks opgave aan de KNZB van de vereiste gegevens, op basis waarvan de vereniging afdracht/bijdrage aan de KNZB verschuldigd is.

Artikel 8, bestuursverkiezing

 1.    Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster.

      1e jaar:            voorzitter

      2e jaar:            secretaris

      3e jaar:            penningmeester

      de overige bestuursleden treden af uiterlijk 3 jaar nadat zij verkozen zijn.

 1.    De namen van de aftredende bestuursleden, evenals van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.

      In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.

 1.    Een kandidaatstelling dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste tien stemgerechtigde senioren-leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 9, kascommissie

 1.    Conform artikel 16 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie (financiële commissie) benoemd.
 2.    Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 10, overige commissies

 1.    Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het (afdelings)bestuur, de (afdelings)vergadering en de commissies.
 2.    Er zijn in principe 10 vaste commissies , te weten:
 3.          Wedstrijdsecretariaat
 4.          Commissie PR
 5.          Commissie officials
 6.          Technische commissie

      5     Jeugdcommissie

 1.          Commissie nevenactiviteiten
 2.          Senioren commissie
 3.          Kledingcommissie
 4.          Kamp commissie
 5.       Commissie algemene ondersteuning

     

 1.    De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
 2.    Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
 3.    Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
 4.    Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 5.    Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.
 6.    Een commissie die kan beschikken over een financieel budget of een financiële bijdrage, dient voor 1 mei van enig jaar een begroting in te dienen voor het daarop volgende zwemseizoen. Zij geeft een overzicht van de door hen vast te stellen activiteiten met vermelding van baten en lasten. De begroting eenmaal vastgesteld door het bestuur van de vereniging , is bindend voor de commissie.

      Indien enige commissie tussentijds wijziging wil van het toegewezen budget, dan dient de betreffende commissie vroegtijdig schriftelijk en met redenen omkleed het verzoek daartoe aan het bestuur. Het bestuur doet hierover uitspraak, welke bindend is voor de commissie.

      Uitgaven die binnen vastgesteld budget en begroting door de commissies gedaan worden, worden verricht door de penningmeester op vertoon van de betreffende factuur, dan wel door een lid van de commissie op voorschotbasis, waarna de penningmeester deze zo spoedig mogelijk na ontvangst van de factuur zal crediteren.

      Betalingsverplichtingen welke voortvloeien uit overeenkomsten tot afname van diensten (verhuur, koop) of levering van goederen en een bedrag van € 100,- te boven gaan, zullen altijd verricht worden door de penningmeester.

      Een commissie kan bevoegd zijn tot het (contant) innen van bijdragen van de leden voor bepaalde activiteiten. De geïnde bedragen kunnen voor een korte periode in bewaring blijven bij een van de commissieleden, indien hiervan ook weer contante betalingen verricht moeten worden. Als dit niet het geval is zullen dergelijke bedragen worden afgedragen aan de penningmeester c.q. worden geboekt op de rekening van de vereniging, waarna de penningmeester zal zorgdragen voor het apart administreren hiervan  binnen de boekhouding van de vereniging.

 1.    Indien de commissie-uitgaven aan het einde van een kalenderjaar binnen begroting zijn gebleven, kan het bestuur besluiten om het positieve verschil als extra reserve voor de betreffende commissie aan te houden voor het daaropvolgende kalenderjaar. Deze reserve kan (niet cumulatief)  maximaal € 300,– bedragen.

      Wordt dit bedrag overschreden of besluit het bestuur een positief verschil niet beschikbaar te stellen, dan wordt het betreffende bedrag via het jaarresultaat toegevoegd aan de Algemene Reserve van de vereniging.

 1. Is aan een commissie geen budget toegekend, dan kunnen leden, uitgaven die zij in het belang van hun functie

voor de vereniging doen, dan wel kosten die zijn gemaakt voor het uitoefenen van de functie, declareren bij de

  penningmeester, zulks tot een maximum bedrag van € 30,– per keer met overleggen van de betreffende factuur.

  Uitgaven die dit bedrag te boven gaan dienen eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur; een

  goedkeuring behoeft de schriftelijke toestemming van de voorzitter tezamen met een van de overige

  bestuursleden, voordat  de penningmeester overgaat tot het beschikbaar stellen of restitueren van het

  bedrag.

     

Artikel 10a, commissie  bevoegdheden

      Communicatie naar de leden vindt altijd plaats namens het bestuur van de vereniging.

      De bevoegdheden van een commissie zijn/worden conform artikel 10 vastgelegd in de betreffende instructie.

      Voor alle commissies en/of leden daarvan geldt dat schriftelijke of andere communicatie namens de vereniging

      naar(groepen) leden uit hoofde van het taakgebied van de commissie, in concept voor toestemming wordt

      voorgelegd aan de voorzitter en/of de secretaris voordat publicatie, namens het bestuur, plaatsvindt.

Overeenkomsten en correspondentie aan derden en (rechts)personen, ook indien deze verband houden met het taakgebied van een commissie,  worden uitsluitend verzorgd/gesloten door de secretaris en op naam van de vereniging, waar nodig mede ondertekend door de voorzitter.

Artikel 11, contributie

 1.    De leden zijn jaarlijks/halfjaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2.    Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Het bestuur kan daarnaast voor bepaalde personen vrijstelling van contributieafdracht verlenen
 3.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt gelden de bepalingen van artikel 3
 4.    De leden nemen kennis van het actueel door hun verschuldigde contributiebedrag aan de hand van de jaarlijke uitgave van het “info-boekje” of de informatie op de internet-site van de vereniging. Voorafgaand aan de jaarlijkse/halfjaarlijks incassodata worden geen kennisgevingen aan de leden gedaan.

Artikel 12, Vrijwilligersvergoeding

Het bestuur is bevoegd om aan de leden die zich met vaste regelmaat vrijwillig inzetten ten behoeve van de vereniging een vergoeding toe te zeggen, zulks volgens jaarlijks vast te stellen normen en voorwaarden. Vooralsnog zal dit beperkt blijven tot degenen die zich op vaste tijdstippen beschikbaar stellen voor zwembegeleiding –onderwijs en -training .

Artikel 13, aansprakelijkheid

 1.    De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden die voor, tijdens en na de trainingsuren  in de door de vereniging gehuurde zwemlocatie aanwezig zijn..
 2.    Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 3.    Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.Z.B. kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.
 4.    Alle leden zijn gedurende hun lidmaatschap collectief via de KNZB verzekerd middels een WA en ongevallenverzekering. Deze basisverzekering keert echter slechts uit wanneer geen andere verzekering(en) van het lid zelf c.q. van de ouders van toepassing is. De actuele bedragen staan jaarlijks vermeld in het Informatieboekje.

Artikel 14, wedstrijden

 1.    De wedstrijdzwemmers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Het bestuur delegeert deze taak aan de technische commissie Bij verhindering, niet zijnde ziekmelding, is elke deelnemer verplicht tenminste 7 dagen van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team. Bij niet-tijdige afmelding heeft het bestuur het recht de kosten van afmelding op het betreffende lid te verhalen. De kosten zullen bij het betreffende lid in rekening worden gebracht middels incasso op het bij de vereniging bekende rekeningnummer.
 2.    Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door de technische commissie. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
 3.    De zwemmers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
 4.    Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNZB toestemming is verleend.

Artikel 15, representatie

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

–     tijdens ziekte, door het bestuur te bepalen

–     bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;

–     bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;

–     overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Artikel 16  Communicatie

De communicatie naar de leden vindt plaats middels schriftelijke mailings, het clubblad  “t Soppertje” , het Informatieboekje en de verenigingssite.

Artikel 16a het clubblad  “t Soppertje “

Het clubblad ‘t Soppertje’ verschijnt 6 x per seizoensjaar schriftelijk. Leden die daarom verzoeken kunnen een digitale versie hiervan ontvangen.

De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid plaatsnemen.  De commissie PR is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van het clubblad.

Artikel 16b het Informatieboekje

Verschijnt 1 x per jaar schriftelijk bij aanvang van het zwemseizoen en bevat alle actuele informatie voor het komende zwemseizoen

Artikel 16c de verenigingssite

De vereniging zal middels gebruik van internet c.q. een provider, een eigen site beheren die  aspirant-leden en overige belangstellenden voorziet van informatie betreffende de vereniging, wedstrijduitslagen, verslagen, gehouden evenementen etc, etc.

De inhoud en strekking van de opgenomen informatie mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. Gelet op de mogelijkheden die dit medium biedt, geldt voor de vereniging extra zorgplicht bij het publiceren van beeld- en geluidsmateriaal in het kader van de WBP  (wet bescherming persoonsgegevens)

De betreffende site wordt onderhouden door een van de leden van de commissie PR; deze zal toezien op de naleving van voornoemde zorgplicht en zonodig het bestuur raadplegen en om toestemming vragen voordat publicatie plaatsvindt. Voornoemde zorgplicht heeft betrekking op alle onderdelen van de website inclusief  het zg. “gastenboek”

Artikel 17, sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten en het adverteren door derden in haar clubblad en op haar verenigingssite. De door adverteerders verschuldigde vergoedingen zullen door het bestuur jaarlijks worden vastgesteld en aan de betreffende (rechts)personen gefactureerd.

Artikel 18, wijziging van het huishoudelijk reglement

 1.    Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2.    Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3.    Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 19, Orde

 1.    Alle leden moeten daar, waar zij aanwezig zijn als lid, zich ordelijk gedragen.
 2.    Toezicht op het gedrag van de leden voor, tijdens en na de training c.q. wedstrijduren (uit en thuis) berust bij de begeleiders en /of trainers die voor de betreffende tijdstippen zijn aangewezen c.q. zich hiervoor beschikbaar stellen. Voor wat betreft de minderjarige leden (jonger dan 16 jaar) berust deze plicht ook op de ouders van deze leden en worden de ouders mede hierop aangesproken.  Voorzover ouders niet aanwezig zijn, zullen door voornoemde begeleiders geconstateerde onregelmatigheden achteraf gemeld worden aan de ouders en aan de voorzitter.
 3.    Leden die zich wanordelijk gedragen kunnen door de voorzitter c.q. het bestuur het verblijf in de zwemaccomodatie worden ontzegd.
 4.    Overige bepalingen waaraan de leden geacht worden zich te houden zijn opgenomen in de actuele uitgave

      van het “Informatieboekje”

Artikel 20, slotbepalingen

 1.    Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2.    Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

      Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van het clubblad waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato  12 oktober 2007

Ook LACO heeft huisregels die gelden voor alle gebruikers van het complex. Deze vind je hier: 2018-2019 HUISREGELS LACO