DE ROERSOPPERS AL 40 JAAR……. EEN BEGRIP IN DE ROERSTREEK

Het allereerste begin…
Tijdens het grasduinen in de archiefstukken bleek helaas dat de correspondentie uit de eerste jaren jammer genoeg niet altijd was gedateerd. Onderstaand trachten wij u echter toch een zo compleet mogelijk beeld te geven van het ontstaan en de beginfase van zwemvereniging “De Roer-Soppers”. 

In 1969 was het Apollobad gereed gekomen en al vrij snel wisten de inwoners van Melick alsook van de omliggende dorpen in grote getale de weg naar deze sportaccommodatie te vinden. Tevens werd ten behoeve van het schoolzwemmen door diverse “lagere scholen” uit de regio dankbaar gebruik gemaakt van het overdekte zwembad. Het duurde dan ook niet lang voordat door enkele enthousiaste zwemmers initiatieven werden genomen om te komen tot de oprichting van een zwemclub.

Medio 1970 verscheen hierover een artikel in o.a. “DE Heraut” (heraut_oprichting), het parochieblad van Melick. In dit artikel vinden we reeds de namen terug van twee dames die hebben gezorgd voor de oprichting van onze vereniging: M. Lahaye en G. Leenders. De aanmeldingen die volgden waren zo bemoedigend, dat de initiatiefnemers, die streefden naar een minimum leden van circa 100, in een vervolgpublicatie ZWEMCLUB? in De Heraut de verwachting uitspraken: “eind van deze maand (?) met de zwemclub van start te kunnen gaan.

De Maas en Roerbode meldde op vrijdag 16 oktober 1970 in een artikel bij de rubriek verenigingsnieuws o.a. het volgende:

Zwemclub roerstreek
MELICK – De oprichting van ’n zwemclub voor de Roerstreek neemt vastere vormen aan. De door het oprichtingscomité belegde informatie-avond werd druk bezocht en was ’n stimulans de plannen van een zwemclub verder uit te werken.

Op een verzoek van mw. Leenders werd door B. en W. van Melick c.a. bij schrijven van 27 oktober 1970 het zwembad op de zaterdag van 9.00 – 10.00 uur voor de vereniging beschikbaar gesteld. Mw. Lahaye stuurde op 9 november 1970 een brief naar B. en W. van Melick-Herkenbosch waarin zij het absolute gemis aan liquide middelen aan de orde stelde. Namens het voorlopige bestuur verzocht zij om voor de bestaande subsidieregeling voor jeugd en sport in de Gemeente in aanmerking te komen, zodat met de activiteiten van de Zwemclub nog in december 1970 kon worden aangevangen. In het antwoord van B. en W. werd haar meegedeeld dat de vereniging ingaande 1971 aanspraak kon maken op een subsidie. Verder had het college besloten dat van het zwembad te Melick gebruik gemaakt kon worden tegen een gereduceerde vergoeding van fl. 30,00 per uur totdat de zwemvereniging een ledental van 100 had bereikt.

Op 7 december 1970 werd in de Apollohal de “eerste” bestuursvergadering gehouden. Aanwezig waren de dames Lahaye en Leenders alsmede de heren Schuren, Timmermans, Thewissen en van den Heuvel. De belangrijkste besluiten/afspraken van het voorlopige bestuur tijdens deze vergadering waren:

* Dhr. Schuren neemt de taak van penningmeester op zich.
* De eerste training zal worden gehouden op 12 december 1970 om 9.00 uur.
* De contributie ad fl. 1,00 dient vóór de training te worden voldaan.
* Voor leden die niet kunnen zwemmen, zal een extra contributie van fl. 30,00 worden gevraagd totdat men kan zwemmen, ongeacht het aantal lessen.
* De naam “De Roer-Soppers”, welke door de 10-jarige René Killaars uit Melick werd bedacht, kwam na stemming als origineelste uit de bus. De hiervoor in het vooruitzicht gestelde prijs, zijnde een zwemtas en een zwembroek, welke werden geschonken door Sporthuis Dirkx te Melick, zal hem op de eerste trainingsbijeenkomst worden uitgereikt.
*Getracht worden een geschikte voorzitter en een secretaris aan te trekken.

De eerste problemen dienden zich echter al spoedig aan.

In een schrijven van 16 december 1970 deelt het college van B. en W. van Melick c.a. het voorlopige bestuur het volgende mede: Indien de zwemvereniging tegen betaling een volledige zwemcursus wil geven aan de leden die niet kunnen zwemmen, zal de huurprijs van het zwembad worden verhoogd tot het normale tarief van fl. 60,00 per uur en zullen de in het bad aanwezige zwemmaterialen ook niet meer beschikbaar worden gesteld.

30 december 1970 werd in het restaurant van de Apollohal een bestuursvergadering gehouden met het nieuw geformeerde bestuur t.w.:
voorzitter: Dhr. H. Lahaye
vice-voorzitter: Dhr. Th. van den Heuvel
secretaris: Dhr. H. Sleutels
penningmeester: Dhr. Schuren
bestuurslid: Dhr. Kars

Het bestuur diende op 22 februari 1971 bij de Kring Limburg van de KNZB een verzoek in om toegelaten te worden als lid van de KNZB. Een ledenlijst, die ter verifiëring was bijgevoegd, werd enkele dagen later voor akkoord getekend terugontvangen. Het oudste lid was J. v.d. Beek, Holsterweg 1, Vlodrop (32 jaar) en het jongste lid was M.W.F. Leenders, Burg.Claessenstraat 9 te Melick (6 jaar). De 73 leden waren afkomstig uit de volgende gemeenten:

Herkenbosch 40
Melick 26
Posterholt 3
Linne 2
Roermond 1
Vlodrop 1

Op 26 april 1971 werd schriftelijk bevestigd dat onze vereniging was toegelaten als lid van de KNZB.

Inmiddels was er van de Gemeente, bij schrijven van 16 april 1971, bericht ontvangen, dat na het verstrijken van de aanloopperiode, de huurprijs van het Apollobad vanaf 1 april 1971 was vastgesteld op fl. 60,00 per uur, hetgeen een verdubbeling van de huur betekende. Dit was een zware streep door de rekening (begroting) van de vereniging. Uiteindelijk besloot B. en W. van Melick en Herkenbosch de huurprijs voor zwemverenigingen vast te stellen op fl. 45,00 per uur, hetgeen de financiële pijn enigszins verzachtte.

24 mei 1971 vond de eerste bestuurswisseling plaats. De nieuwe samenstelling was:

voorzitter: Dhr. H. Lahaye
secretaris: Dhr. J. van Daal
Penningsmeesteresse: Mw. A. van Riet
Commissarissen: Dhr. Th. van den Heuvel
Dhr. M. van den Ancker

In de notulen van de bestuurvergadering van 5 juni 1971 komen we de naam van Dhr. P. de Vlieger voor het eerst tegen. Deze zou belangstelling hebben voor de vacante functie van zweminstructeur. Verder werd op 5 juni 1971 door de secretaris, namens het bestuur gemachtigd, de Koninklijke Goedkeuring van onze vereniging aangevraagd.

Bij besluit van 25 juni 1971 was de Koninklijke erkenning van “De Roer-Soppers” een feit.
Op 1 juli 1971 telde de vereniging 79 leden.

Tijdens de bestuursvergadering van 9 augustus 1971 aanvaardde Dhr. de Vlieger de functie van commissaris (i.p.v. Dhr. van den Heuvel). Tevens werd hij in deze vergadering tot vice-voorzitter benoemd. Verder werd behandeld:

* De noodzaak van een tweede zwemuur;
* Lesgeven en diplomazwemmen;
* Recreatieve wedstrijden met Eszet (Swalmen).

Met ingang van 5 september 1971 beschikken we op de zondagmorgen van 8.30 – 9.30 uur over een tweede trainingsuur.

Op 4 oktober 1971 wordt besloten dat 4 bestuursleden t.w. Mw. Lahaye, Mw. Leenders, Dhr. van Daal en Dhr. de Vlieger de cursus gediplomeerd zwemonderwijzer te Roermond gaan volgen. Het lesgeven vindt op beperkte schaal plaats en zal worden gegeven totdat de leerling kan zwemmen. Er wordt uitsluitend aan leden van de vereniging lesgegeven. In een aangetekende brief van 24 november 1971 stelt de Gemeente Melick c.a. dat het geven van zwemlessen aan volwassenen en kinderen voor de diploma’s A en B tegen een lager tarief concurrerend is voor de Gemeente. (krantenbericht zwemclub_mag_zwembad_niet_gebruiken_6dec1971)

Derhalve is door het College van B. en W. besloten de zwemvereniging met ingang van diezelfde datum voor het gebruik van het zwembad uit te sluiten totdat opheldering aan het College over deze kwestie zal zijn gegeven. Op 26 november 1971 geeft de voorzitter van onze vereniging een schriftelijke verklaring aan het College van B. en W. en vraagt een mondeling onderhoud aan om de ontstane misverstanden uit de weg te ruimen. 29 november 1971 werd in het Gemeenschapshuis te Melick door het bestuur een spoedvergadering belegd. Dhr. W. Jaspers, voorzitter van de Kring Limburg van de KNZB, alsmede ruim 60 ouders van e leden waren bij deze vergadering aanwezig. Het bestuur kreeg van de aanwezige ouders carte blanche om datgene te doen wat noodzakelijk was. Er werd besloten dat de ouders gewoon met de kinderen naar het zwembad gaan. Mogen de kinderen niet op onze normale uren zwemmen, dan gaan we in het volgend uur allemaal vrij zwemmen.

Naar aanleiding van het mondelinge onderhoud op 7 december 1971 besloot het College van B. en W. dat het zwembad met ingang van 11 december 1971 weer voor onze vereniging beschikbaar werd gesteld. (krantenbericht roersoppers_weer_in_bad_9dec1971Als voorwaarde werd hier echter aan verbonden dat het geven van zwemlessen voor leden terstond werd beëindigd. Van gemeentewege zou alsnog de gelegenheid worden geboden de zwemlessen verder te volgen tijdens de zwemlessen van de gemeente.

En zo kon aan het einde van het eerste verenigingsjaar van de “Roer-Soppers” toch nog gezegd worden: “EIND GOED AL GOED”.

En zo ging het verder…

1972

Het totaal aantal leden bedraagt per 1-1-1972 inclusief bestuur en technische commissie 132. De eerste algemene ledenvergadering wordt op 14 april gehouden in het Gemeenschapshuis te Melick. Dhr. Versnel wordt tijdens deze vergadering door de leden tot voorzitter gekozen. Hij volgt hiermee Dhr. Lahaye op. De contributie wordt verhoogd van fl. 13,00 tot fl. 15,00 per kwartaal. Het senioren-zwemmen start op 17 augustus met ca. 30 leden, waarvan 10 uit Linne. De allereerste (recreatieve) zwemwedstrijd, welke volledig door onze vereniging is georganiseerd, wordt gehouden op 8 oktober. Deelnemende verenigingen zijn: De Rog, Eszet, Helden en De Roersoppers. Door het behalen van de tweede plaats achter De Rog prijkt tevens onze tweede beker in de prijzenkast in de Apollohal. Met ingang van 1-11-1972 wordt Mej. Miep Swagten, voormalig lid van R.Z., onze hoofd-train(st)er.

1973

Dhr. S. van Keeken wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering met algemene stemmen gekozen als nieuwe voorzitter. In 1973 zijn het bestuur samen met de zwemcommissie en de trainers hoofdzakelijk bezig geweest om binnen de vereniging te komen tot een wedstrijdgroep, prestatiegroep en een speelse groep. Aangezien we nog niet geheel voorbereid zijn, (op alle vlinderslagnummers worden we gediskwalificeerd) wordt in het seizoen 1973/1974 deelgenomen aan recreatieve wedstrijden en nog niet aan de C-competitie.

De heer Piet de Vlieger is geslaagd voor official.

1974

Voor enkele zwemmers zijn inmiddels startvergunningen aangevraagd bij de KNZB. Er worden zelfs 2 zwemmers aangemeld voor de Limburgse Kampioenschappen.
* A. Vriezen, jongens onder 14 jaar, voor de 100 m schoolslag met een gezwommen limiettijd van 1.26,3 sec.
* S. van Keeken, jongens onder 12 jaar, voor de 100 m vrije slag met een gezwommen limiettijd van 1.17,1 sec.
Door Hans Licht worden de eerste stappen ondernomen om te komen tot een zomer- of weekendkamp voor onze leden.

1975

Er wordt aan recreatieve wedstrijden en aan wedstrijden voor startvergunninghouders deelgenomen. De eerste ROERDOMP-WISSELBEKER, een wedstrijd voor recreanten, wordt door onze vereniging gewonnen. Charles Bos zwemt als eerste Roersopper op 21-9-1975 de 100 m vrije slag binnen de minuut (0.59,8). De viering van het 1e lustrum wordt op 27-9-1975 gehouden met 3 wedstrijden en een aansluitende feestavond.

1976

De ledenaanwas is dit jaar zo groot, dat zelfs overwogen wordt een ledenstop in te voeren. Het ledenaantal bedraagt per 1 september 197 junioren en 60 senioren. Diverse keren is de club-vlag aan de orde geweest. Uiteindelijk zal de vlag worden vervaardigd volgens een ontwerp van Anja Garritsen. De financiële situatie is niet al te best. Bij de uitvoering van alle activiteiten heeft onze vereniging alle mogelijke medewerking van de Gemeente mogen ondervinden. Desondanks bleek het in de loop van het jaar noodzakelijk om tot een contributieverhoging voor de junioren over te gaan. Dr. de Jong keurt onze startvergunninghouders al enkele jaren geheel gratis. Van de uitgespaarde gelden is, in overleg met Dr. de Jong, een mooie beker gekocht. Als dank wordt deze de Dr. de Jong-Trofee genoemd, waarvoor jaarlijks, voor het eerst op 26-3-1976, een wedstrijd wordt gezwommen.

Er wordt dit jaar ook aan de Speedo jaargangwedstrijden deelgenomen. Voor het eerst nemen dit jaar gedurende twee weken, twee groepen kinderen aan de KNZB-zomerkampen deel.

1977

De door Mw. Allers vervaardigde club-vlag wordt trots meegenomen naar alle grote evenementen. Het eerste exemplaar van het “Soppertje” verschijnt in mei van dit jaar. Het wordt uitgegeven door de juniorencommissie, terwijl de verzorging en het drukwerk op uitstekende wijze wordt verzorgd door Dhr. van Daal.

Mw. Bos-Licht en de heren Ross, van Daal en Bueters hebben de official-cursus met goed gevolg afgelegd. Door de KNZB opgelegde boetes moeten door de leden zelf worden betaald.

1978

Ondanks de huurverlaging tot fl. 45,00 (was fl. 60,00 in 1974) door de gemeente is het exploitatietekort over 1977 bijna fl. 3.000,00 en wordt er een begrotingstekort over 1978 van ongeveer fl. 8.000,00 verwacht. Tijdens een bestuursvergadering op 21-2-1978 wordt zelfs gesproken over stoppen.

Zonder verdere financiële tegemoetkomingen van de gemeente was het voortbestaan van onze vereniging ernstig in gevaar gekomen. De Dr. de Jong-Trofee wordt omgedoopt tot de Rozendael-Trofee. De heren promoveren dit jaar naar de C-afdeling en de dames naar de D-afdeling. RZ vraagt ons om tot een gezamenlijke startgemeenschap te komen. Na diverse bestuurs- en trainersvergaderingen wordt besloten niet met de Roermondse zwemvereniging in zee te gaan.

1979

Er zijn inmiddels 22 leden die interesse hebben in waterpolo. De herenploeg promoveert naar de B-afdeling, hetgeen als een geweldige prestatie gezien mag worden. Vanaf 20 maart wordt het wedstrijdsecretariaat door Karin Bos (en natuurlijk Charles) beheerd. Tijdens de jaarvergadering worden de voorlopige plannen voor het jubileumfeest (2e lustrum) in 1980 in grote lijnen bekend gemaakt.

De contacten met buitenlandse clubs zijn uitgebreid met een Engelse club. (lees het bericht van de Trompetter aug 1979trompetter_aug1979)

Verlangend wordt uitgezien naar de opening van het zwembad de Bosberg, een verwarmd buitenbad in Swalmen, zodat ook in een 50-meter bad getraind kan worden.

1980

Voor het nieuwe seizoen zullen de dames- en herencompetitie worden samengevoegd. Onze ploeg zal dan uitkomen in de C-afdeling.
Bij de recreatieve zwemmers, in feite de kweekvijver voor de startvergunninghouders, wordt al enkele jaren met succes aan de diverse wedstrijden in de regio deelgenomen. Dit jaar worden zelfs 7 trainingswedstrijden georganiseerd voor kinderen die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een startvergunning.

Dit jaar staat uiteraard in het teken van het 10-jarig bestaan van De Roersoppers. 

Onder voorzitterschap van Dhr. van Daal is door het feestcomité, verder bestaande uit Mw. van Melick en de heren Aldenhof, Bielders, Truyen en Wilkes, enorm veel werk verzet om dit jubileum op 20 september tot een ware hapening te maken. Er is zelfs een jubileumboek (deel 1 25jub-1 – deel 225jub-2) uitgebracht, bestaande uit 25 pagina’s tekst, 3 pagina’s foto’s én maar liefst 52 pagina’s advertenties.

1981

In de aanwezige archiefstukken hebben we helaas niets over dit jaar terug kunnen vinden.

1982

In maart wordt, door een 8 personen sterke ploeg (dames en heren), deelgenomen aan een halve-nacht-marathon. Deelnemende verenigingen zijn verder: Kimbria-Maastricht (organisatie), MZ & PC-Maastricht, ZVB-Brunssum en ZCR-Den Haag. Er moesten 6 uur continue worden gezwommen. Na een spannende strijd met MZ & PC bleek dat onze ploeg, toen het eindsignaal om 2 uur ’s nachts klonk, met een voorsprong van slechts 42 meter had gewonnen. De totaal gezwommen afstand bedroeg 27 kilometer en 947 meter.

De economische recessie heeft ook gevolgen voor onze vereniging. De geplande Fleetwood-reis (Engeland) gaat uit kostenoverwegingen helaas niet door. Het verenigingsjaar wordt met een negatief saldo afgesloten en er zijn vele bezuinigingsoperaties, welke in 1983 zullen worden vervolgd, in gang gezet.

1983

Dhr. van Keeken stelt zich, na 10 jaar voorzitterschap, niet meer beschikbaar voor een bestuursfunctie. Tijdens de jaarvergadering wordt Dhr. van Daal als zijn opvolger gekozen. Om aan de nodige financiële middelen te komen doen wij dit jaar mee aan de Grote Clubactie. Allerlei acties door bestuur samen met de commissie van bijstand en niet te vergeten onze jeugdleden hebben ertoe bijgedragen dat de contributie niet verder hoeft te worden verhoogd en dat we het jaar eindelijk ook eens met een positief saldo kunnen afsluiten.

Dhr. P. de Vlieger wordt dit jaar benoemd/bevorderd tot Voorzitter-kamprechter.

Er wordt hard gewerkt om te komen tot de oprichting van de Reddings Brigade Roerstreek.

Op 21 mei vertrekt om 6 uur ’s morgens een ploeg van 18 meisjes, 15 jongens en 8 begeleiders met de bus naar Mainz om deel te nemen aan de “Arena-Bokal”, een tweedaagse wedstrijd. Er wordt door 18 ploegen uit o.a. Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland gestreden om deze beker. Tot ieders verbazing behalen wij een zeer verdienstelijke 7e plaats in de eindrangschikking. De 24 medailles en 17 vierde plaatsen mogen er zijn. Bovendien verwerven we nog 32 diploma’s bij de meisjes en 36 bij de jongens.

 

 

 

 

 

 

 

 

De ploeg die zou deelnemen aan de “Arena-Bokal” vlak voor hun vertrek naar Mainz

1984

Carl Ross volgt Miep Swagten op als hoofdtrainer, hetgeen echter niet betekent dat Miep ons gaat verlaten. Er wordt dit jaar voor het eerst een 3-daags jeugdkamp georganiseerd. Kampeerboerderij “Twente” in Heythuysen is de plaats van handeling. Het kamp is sindsdien een jaarlijks terugkerende happening.

De R.B.R. (Reddings Brigade Roersoppers) is per 1 december een feit. Van de Sportraad Limburg is hiervoor een startkapitaal ontvangen. Voorlopig wordt een proefperiode van 4 maanden afgesproken, terwijl er wordt uitgegaan van minimaal 50 leden.

Op dit moment hebben we 17 nieuwe aanmeldingen en daarnaast hebben zich 6 leden van de Roermondse Reddings Brigade bij ons aangemeld.

1985

Dankzij de nieuwe sport/subsidie nota van de Gemeente Melick en Herkenbosch worden de kosten voor de badhuur voor ons aanzienlijk voordeliger. Hierdoor zijn we in staat meer uren te huren voor o.a. de afdeling Reddend Zwemmen alsmede voor de afdeling waterpolo, waarmee we in oktober van dit jaar zijn gestart.

We beschikken weer over een actieve jeugdcommissie, die dit jaar diverse leuke activiteiten organiseerde. Er waren vele wedstrijden voor recreatieve zwemmers o.a. de Limburgse Kampioenschappen voor niet startvergunninghouders te Gulpen. 

Corrie en Albert Brugman slagen als official.

De viering van het 3e lustrum wordt een feest speciaal voor de jeugd.

Dit jaar was er echter nog iets te vieren. Onze Miep werd in juli 65 jaar.

1986

In maart van dit jaar neemt de ploeg van de R.B.R. in Eindhoven deel aan hun eerste wedstrijd. De herenploeg van de R.B.R. wordt 13 april in Nijmegen Nederlands Kampioen zwemmend redden. Dit resultaat mag opmerkelijk genoemd worden, temeer daar deze afdeling pas 16 maanden geleden werd opgericht.

De gebroeders Frank en Rob Rietbroek worden zelfs opgenomen in de nationale selectie en doen mee aan de Europese kampioenschappen in Modena, Italië.

De commissie nevenactiviteiten zal in de plaats gaan komen van de voormalige jeugdcommissie.

Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede financiële positie, waardoor we dit jaar weer vele uren water hebben kunnen “kopen”.

1987

Op bestuurlijk niveau vinden er diverse incidenten plaats waardoor er een sfeer is ontstaan die slecht is voor onze vereniging.

Het dieptepunt wordt bereikt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.

Diverse krantenartikelen brengen onze vereniging ook naar buiten in een kwalijk daglicht. Gelukkig is de situatie na dit rumoerige begin snel weer hersteld.

De waterpolo-afdeling is helaas opgeheven.

Inmiddels is er een afdeling triatlon opgericht. Deze afdeling neemt het zwemgedeelte van de Triatlon Vereniging Roermond voor haar rekening.

De herenploeg van de Reddingsbrigade heeft hun Nederlands Kampioenschap geprolongeerd.

Dhr. van Daal treedt af als voorzitter en verlaat onze vereniging.

Ans Braun slaagde als official.

Helaas verdwijnt hiermee een man van het eerste uur, met een lange staat van dienst, uit onze vereniging.

Het voorzitterschap wordt tijdelijk waargenomen door Dhr. Wilkes.

1988

Onze waarnemend voorzitter, Dhr. Wilkes, wordt tijdens de algemene vergadering met algemene stemmen tot voorzitter gekozen.

Op 2 april wordt het afscheidsfeest van Miep Swagten gevierd.

Zij is ruim 15 jaar trainster van onze vereniging geweest. Voor dit afscheid zijn zelfs vele oud-leden naar Melick gekomen.

Er zijn dit jaar 2 zomer-kampen gehouden. De oudere jeugd gaat op overlevingskamp naar de Ardennen. Het was zwaar, doch iedereen was enthousiast.

Het kamp voor de kleinere jeugd is eveneens weer een groot succes.

overlevingskamp in de Ardennen 1988

jeugdkamp, 1988

Aangezien zwemmen een individuele sport is, zullen met name de nevenactiviteiten voor het bestuur altijd hoog in het vaandel blijven staan.

1989

Als herinnering aan onze legendarische voorzitter, Dhr. van Keeken, zal dit jaar een wedstrijd om de Sybert van Keeken worden gezwommen.

In de maanden januari en februari wordt het dak van het Apollobad gerepareerd. Als gevolg hiervan is er, ter compensatie, enkele keren in Echt getraind.

Zowel bij de recreanten alsook bij de startvergunninghouders worden goede resultaten geboekt.

Dhr. Wilkes neemt afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door Dhr. Simons.

1990

In 1990 bestaat onze vereniging 20 jaar. Op 15 september wordt dit jubileum gevierd. 150 kinderen en 30 begeleiders vertrekken ’s morgens vroeg in drie bussen en enkele auto’s richting Valkenburg.

Eerst wordt een bezoek aan de kolenmijn gebracht. Na een gezamenlijke picknick vertrekken de kinderen t/m 8 jaar naar het sprookjesbos en gaan de overigen naar de Valkenier.

De dag wordt afgesloten met een gezellige feestavond voor de oudere leden, senioren en medewerkers.

De jubileumcommissie verzorgde een onvergetelijke dag voor jong en oud.

De commissie nevenactiviteiten organiseerde dit jaar o.a. een heuse sponsor-marathon, hetgeen een enorm succes is geworden. De opbrengst van fl. 3.500,00 is gigantisch.

De allerlaatste wedstrijd van dit jaar is zeer succesvol. Onze ploeg wordt namelijk Limburgs Estafette-kampioen.

1991

De goede resultaten van eind 1990 worden dit jaar voortgezet met het kampioenschap in district 5, 2e klasse, van de landelijke verenigingscompetitie, hetgeen promotie naar de 1e klasse betekent.

Het wedstrijdsecretariaat van de recreanten is sinds dit jaar in handen van Nicole Janssen. Ook deze niet-startvergunninghouders presteren dit jaar goed.

En ook dit jaar hebben kunnen we weer twee nieuwe officials binnen onze geleden kunnen verwelkomen, nl. mevrouw Hilde Beckers en de heer Jos Meuleners.

Ondanks het niet zwemmen van de eerste wedstrijd (jubileumfeest) wordt een verdienstelijke 9e plaats behaald in de D-competitie.

In december is het aantal leden gestegen tot 335.

1992

In april wordt besloten de afdelingen Zwemmen en Reddingsbrigade, financieel en organisatorisch, te splitsen in twee aparte verenigingen.

Er is afgesproken dat de Reddingsbrigade functioneert met een voorlopige commissie en dat de splitsing op de volgende jaarvergadering (in 1993) definitief wordt.

Het bestuur houdt naast de gebruikelijke bestuursvergaderingen in oktober een werkbespreking, die bedoeld is voor personen die direct betrokken zijn bij de diverse activiteiten van onze vereniging.

Deze bespreking is als zeer zinvol ervaren en zal in de toekomst eens per jaar worden gehouden.

De heer Cor Arends slaagt als official.

Het “Soppertje” blijkt steeds meer een belangrijke schakel te zijn voor het uitwisselen van verenigingsnieuws.

Tot genoegen van de niet-startvergunninghouders worden sinds begin van dit jaar ook de uitslagen van hun wedstrijden regelmatig in dit clubblad opgenomen.

1993

Tijdens de algemene vergadering treedt het huidige bestuur af als bestuur van de Reddingsbrigade. De splitsing is nu definitief.

Het 1.000 ste clubrecord is er! Tijdens een limietwedstrijd te Weert op 6 maart zwemt Iloy Goossen het 1.000ste officiële clubrecord. Gedurende zijn race op de 1.500 m vrije slag laat hij een 800 m tussentijd van 9.51,1 noteren.

Het jaarlijkse zomer-kamp wordt dit jaar voor de 10e maal georganiseerd.

De niet-startvergunninghouders eindigen weer als tweede in de D-competitie. Dit mag een zeer goed resultaat genoemd worden, temeer daar de naaste concurrenten uitsluitend een de competitie voor recreanten deelnemen.

De wedstrijdploeg promoveert in de Limburgse competitie van de C-afdeling naar de B-afdeling.

Hoogtepunt voor de ploeg is echter het 5-daagse trainingskamp in Greiz in het voormalige Oost-Duitsland, waar 35 zwemmers aan deelnemen.

1994

Dhr. Simons treedt tijdens de jaarvergadering af als voorzitter en wordt onder applaus van de leden opgevolgd door Dhr. Meuleners.

De jubileumcommissie is reeds begin van dit jaar gestart met de voorbereiding van de viering van het zilveren jubileum in 1995.

Sportief gezien is 1994 een topjaar.

De wedstrijdploeg promoveert naar de Landelijke C-competitie en tevens naar de Limburgse A-competitie.

Tijdens de Limburgse pupillen-clubkampioenschappen en de Sprint behalen de jongens onder 10 jaar de Limburgse titel.

Bij de Speedo-finales in Den Haag verschijnt dit jaar alleen Wieke Bos aan de start. Zij behaalt hier als eerste Roersopper een Nederlandse titel en wel op de 200 m wisselslag in een tijd van 2.36.91.

Deze prestaties leveren haar een plaats op in de Nederlandse jeugdselectie.

Ook de recreanten hebben in hun competitie, waaraan 19 ploegen deelnemen, goed gepresteerd. Voor aanvang van de laatste wedstrijd staat ze nog op een uitzichtloze vierde plaats. De laatste wedstrijd wordt gezwommen in Wessem, het hol van de leeuw. Onze ploeg gaat daar zo tekeer, dat ze deze wedstrijd met 52 punten verschil winnen van Z.C. Eijsden.

In de einduitslag worden we voor de derde keer achter elkaar eervol tweede.

Dit keer echter wel vóór de ploeg uit Wessem.

Carl Ross neemt dit jaar, na ruim 17 jaar, afscheid als trainer van onze wedstrijdploeg.

1995

Vrijdag 3 februari was weer de jaarlijkse algemene jaarvergadering. Het belangrijkste besluit wat er op de jaarvergadering genomen is, is de onvermijdelijke contributie verhoging. Voor de Senioren-leden een verhoging met f 5,00 per jaar. Voor de Jeugdleden een verhoging met f 10,00 per jaar.

De bijdrage voor de startvergunninghouders blijft ongewijzigd.

In september van dit jaar bestond onze vereniging 25 jaar. Wat we dan ook groots vierde. Met de hele club gingen we naar de Efteling.

Ook dit jaar kan de vereniging zich weer verheugen met een 3-tal nieuwe officials. Marion en Rob Mulder en Mat Slabbers zijn allen geslaagd.

In de Landelijke competitie behaalden we in de C-afdeling een mooie 43e plaats en er zit zeker nog verbetering in.

Na de eerste 4 speedo-wedstrijden hebben we weer enkele zwemmertjes van De Roersoppers bij de 20 snelsten van Nederland in hun leeftijd.

Op 2 en 3 december jongstleden waren de Roersoppers present in Blerick om deel te nemen aan de Limburgse Sprint- en pupillenclubkampioenschappen. Gezien de resultaten van de laatste wedstrijden waren de zwemmers en coaches vol vertrouwen aan dit weekeinde begonnen, wat dan ook resulteerde in het Limburgs kampioenschap voor de jongens onder 11 jaar, (waarmee ze hun titel van 1994 met succes hebben verdedigd) en het Limburgs kampioenschap voor de GEHELE ZWEMPLOEG. Vooral die laatste titel was onverwacht, hetgeen wel bleek uit het feit dat sommige van onze zwemmers al naar huis waren toen de beker werd uitgereikt en de winnaarsfoto gemaakt moest worden. Tevens moesten ze ook missen hoe Charles en Hans met kleren en al in het water werden gegooid.

1996

Op 30 augustus werd een extra ledenvergadering uitgeroepen voor wijziging van de statuten. Daar het aantal gewenste stemmen niet op deze vergadering aanwezig waren, werd op 14 september weer een ledenvergadering uitgeroepen.

Leuk om te vermelden is dat wij werden uitgenodigd om mee te doen aan een milieu quiz, die werd uitgezonden door de RTV. Jos Meuleners en Nicole Jansen vertegenwoordigde onze vereniging. Wij wonnen de quiz en de cheque van f 250,00 werd door ons overhandigd aan de stichting recreatie Roerdalen.

Het bestuur hield op 13 september een werkbespreking. Deze werkbespreking is bedoeld voor die personen die direct bij de diverse activiteiten van de vereniging betrokken zijn. Er werd gesproken over het afgelopen seizoen en over de verwachtingen en de activiteiten van het komende seizoen. Het blijkt zeer zinvol deze bespreking eens per jaar te organiseren.

In december 1996 bedroeg ons ledental: 220

Bij de seniorenzwemmers werd in maart 1995 een ledenstop ingevoerd. Vanaf die tijd wordt er gewerkt met een wachtlijst. Er staan momenteel 6 personen op de lijst.

Charles Bos slaagde dit jaar voor trainer B en er slaagden 2 personen voor de cursus van official nl. Nico de Lepper en Peggy Braun.

Helaas en erg jammer was het dat de sponsormarathon wegens te geringe belangstelling niet doorging. De clubkampioenschappen waren op 14 en 22 december.

De zwemvereniging uit Greiz kwam ons in oktober bezoeken. Er werd geslapen in Swalmen en de kinderen gingen de eerste avond op bezoek in diverse gezinnen.

Bij de redactie van ons clubblad ’t Soppertje vond een wisseling plaats nl. Ans Braun nam de plaats over van Marianne Verlinden en gaat samen met Anja Erdkamp verder met het samenstellen van ons clubblad.

1997

De bestuurssamenstelling in 1997 is als volgt:

voorzitter: Jos Meuleners;

secretaresse: Marij Schmitz;

penningmeester: Jo Roumen;

TC zwemmen: Charles Bos

nevenactiviteiten: Corrie Brugman.

Met trots kunnen we melden dat we dit jaar 4 jubilarissen hadden en dat waren dhr. Charles Bos, mevr. Leentje vd Loo, mevr. Truida Naus en mevr. Toos Welters. Allen zijn 25 jaar lid en we hopen dat ze dat nog lang zullen blijven.

Op 1 januari 1997 hadden we 220 leden. Gedurende het jaar kregen we 41 leden bij en er meldden zich 36 leden af. Op 31 december 1997 hebben we 225 leden.

Drie leden, t.w. Richard Hubers, Maud en Wieke Bos hebben van de KNZB een prestatiemedaille ontvangen. Zij kregen deze onderscheiding omdat zij in 1997 bij de snelste 10 van Nederland staan in hun leeftijdsklasse.

De laatste wedstrijden van dit seizoen: de Limburgse A- en B-kampioenschappen zijn eveneens succesvol verlopen. Bij de LKA werden maar liefst 12 gouden, 8 zilveren en 8 bronzen medailles veroverd en zwommen Wieke en Maud Bos en Richard Hubers zelfs limieten voor de Nederlandse kampioenschappen (deze worden 20 sept. in Heerenveen gezwommen). Tijdens de LKB kwamen de Roersoppers met 2 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen medailles thuis.

Thijs Nijpjes, Iris Roeters en Marjolijn van Alst slaagden voor het diploma trainer “A” voor wedstrijdzwemmen.

Peter Schoenmakers is dit jaar begonnen met de verzorging van de P.R. van onze vereniging. De “Roersopperspatjes” in de diverse parochie-blaadjes zijn erg leuk.

Er werd een trainingskamp georganiseerd naar Swalmen. Er waren 33 deelnemers, waaronder 6 leiding.

Het uitstapje naar Greiz ging niet door vanwege te weinig animo.

Het kamp voor de jongste leden ging dit jaar naar Bergeyke. Er gingen 83 kinderen mee onder begeleiding van 15 ouderen. De oudere jeugd ging dit jaar naar Mesch. De groep bestond uit 32 personen waarvan 6 leiding.

1998

Corrie Brugman nam op 23 april 1998 afscheid van het bestuur. Marion Mulder nam haar taak in het bestuur over -na de vakantie- op 15 september.

Eind 1998 bestaat het bestuur dan uit de volgende personen:

voorzitter: dhr. Jos Meuleners;

secretaresse: mevr. Marij Schmitz;

penningmeester: dhr. Jo Roumen;

t.c. zwemmen: dhr. Charles Bos;

nevenactiviteiten: mevr. Marion Mulder.

Op 1 januari 1988 hebben we 225 leden. Gedurende het jaar kregen we 37 nieuwe leden en er melden zich 35 leden af. Op 31 december 1998 hebben we 227 leden. Bij het seniorenzwemmen is er zelfs een ledenstop met een kleine wachtlijst.

We hadden dit jaar een jubilaris, nl. Karin Bos. Zij is 25 jaar lid en heeft altijd veel voor de vereniging gedaan en doet dit nog.

Ellis Jansen is geslaagd als scheidsrechter.

Door een nieuwe aanpak/opzet bij de KNZB zijn er wat wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren in de nationale zwemcompetitie. O.a. komen er nog maar 4 in plaats van 6 landelijke competitiewedstrijden.

Zeer verheugend is het te constateren dat de wedstrijdgroep gestaag gegroeid is naar ruim 60 zwemmers en zwemsters. Een aantal waar mening grotere vereniging jaloers op is. Zeker in de jonge leeftijdsgroepen hebben wij een ruim aanbod, niet allemaal voorzien van uitzonderlijk zwemtalent, maar wel met veel zwemplezier. En dit laatste uit zich in de wijze waarop deze jongens en meisjes wekelijks 2 of 3 keer bezig zijn met de zwemsport.

Jeroen en Patrick Moors hadden zich weten te plaatsen voor de Speedo Finales, welke gehouden werden in Dordrecht. En Wieke Bos had zich voor drie onderdelen geplaatst op de NK in Emmen.

1999

Op 29 januari nam dhr. Jo Roumen afscheid als penningmeester, en zijn taak werd overgenomen door dhr. Leo Tillmans. Eind 1999 bestaat het bestuur dan uit de volgende personen:

voorzitter: dhr. Jos Meuleners

secretaresse: mevr. Marij Schmitz

penningmeester: dhr. Leo Tillmans

tc zwemmen: dhr. Charles Bos

nevenactiviteiten: mevr. Marion Mulder

Het ledenaantal op 1 januari 1999 bedroeg 227. Aantal nieuwe leden 53. Aantal afmeldingen 33. Op 31 december 1999 bedroeg het aantal leden derhalve 246. Bij het seniorenzwemmen is nog altijd een ledenstop met een kleine wachtlijst.

Er weer kunnen we 2 officials binnen onze geleden verwelkomen: Gerjan Engelen en Anita de Boer.

In augustus was het trainingskamp. Geslapen werd er in Beesel en gezwommen in Swalmen. De groep bestond uit 30 personen.

Onze jongste jeugd ging 11-12-13 juni naar Bergeyk. Er gingen 78 kinderen mee onder begeleiding van 15 personen. Het motto was “Het Wilde Westen” en er werd geheel in stijl geslapen in hutjes.

Onze oudere jeugd stak de koppen bij elkaar en organiseerde een kamp op 25-26-27 juni. Ze gingen met 27 deelnemers en 4 ouderen (zoals ze dat zelf noemen) naar een camping in Nunspeet. Daar hielden ze zich bezig met zeilen, boogschieten en stappen.

De clubkampioenschappen werden gehouden in december.

Volgend jaar is voor ons erg belangrijk, omdat we dan ons 30-jarig jubileum vieren. Onze jubileumcommissie werkt al erg hard om er een fijn feest van te maken.

Dit jaar is voor het eerst een wedstrijd georganiseerd in samenwerking met Patrick/ZRW en sportzaal Van Engelen uit Maasbracht. Deze wedstrijd wordt twee keer georganiseerd en heet Van Engelen Trofee. In 1999 vond deze wedstrijd als eerste plaats in Melick. In 2000 wordt deze wedstrijd in Echt gezwommen.

2000

In september van dit millenium-jaar bestaat onze vereniging 30 jaar.

Er zijn diverse activiteiten georganiseerd door het jubileumcommissie, bestaande uit: Ralph Braun, Ans Braun, Kim Jansen, Ellis Jansen, Martijn de Lepper, Marion Mulder, Marleen Schmitz, Mat Slabbers en Wilma Vervuurt. En het feest kan geslaagd genoemd worden. Tijdens deze feestavond zijn de volgende leden gehuldigd:

– voor hun 25 jarig lidmaatschap: Arno Schrauwen, Leen Biermans en Mia Smeets;

– en voor hun 12 ½ (en voor sommige nog een aantal jaren meer) jarig lidmaatschap: Arthur Bink, Corrie Brugman, René Zenden, Agnes Cremers, Nelly Cremers, Nicole van Stigt, Marco Moers, Marian Bongers, Marij Schmitz, Iris Roeters, Dennis Vroegop, Albert Brugman, Ralph Braun, Raymond Verhoeven, Jeanne Geene, Marleen Schmitz, Peggy Braun, Thea Philips, Thijs Nijpjes, Joep Janssen, Gaby Braun, Congitta Meuleners, Jeroen Meuleners, Ellis Jansen en Ans Braun.

Tevens werd Jo Roumen (onze vorige penningmeester) tot ere-lid benoemd.

Theo Creemers slaagt voor official.

Tijdens de clubkampioenschappen werd Carl Ross gehuldigd omdat hij 25 jaar lid is van de Roersoppers.

Op 18 februari nam Marij Schmitz afscheid als secretaris. Ruim 10 jaar heeft zij deze functie met veel verve en bewogenheid uitgevoerd. Haar taak werd overgenomen door Jacques Mulders. Eind 2000 bestaat het bestuur dan uit de volgende personen:

voorzitter: dhr. Jos Meuleners

secretaresse: dhr. Jacques Mulders

penningmeester: dhr. Leo Tillmans

tc zwemmen: dhr. Charles Bos

nevenactiviteiten: mevr. Marion Mulder

Het ledenbestand op 1 januari 2000 bedroeg 246 leden.

Op 26 juni nam Charles Bos, na 25 jaar afscheid als trainer en zijn taak werd overgenomen door Nicole van Stigt.

Ans Braun heeft in september het wedstrijd-secretariaat overgenomen.

Marco Moers is begonnen met het opzetten van een internetsite voor de Roersoppers.

Albert en Corrie Brugman hebben een onderscheiding uitgereikt gekregen vanwege het feit dat ze al 15 jaar official zijn.

In mei van dit jaar namen we deel aan een Internationale wedstrijd in Herborn (Duitsland). Dit zwemweekend krijgt zeker een vervolg.

In mei gingen onze jongste leden op kamp naar Molen-Beersel. Er gingen 80 kinderen mee onder begeleiding van 15 personen.

Onze oudere leden gingen in juni een weekend kamperen in Valkenburg. Zij gingen met 81 personen waaronder 4 ouderen.

2001

In het “jaar van de vrijwilliger” is het belangrijk om onze extra waardering uit te spreken voor onze vele vrijwilligers die ook dit jaar weer hun steentje hebben bijgedragen om onze vereniging op het niveau te brengen waar ze nu staat.

Het ledenbestand op 31 december 2001 bedroeg 240 leden. Aantal nieuwe aanmeldingen 42, aantal afmeldingen 26. Aantal senioren zwemmers: 35, momenteel is er een ledenstop en een wachtlijst.

Eind 2001 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

voorzitter: dhr. Jos Meuleners

secretaris: dhr. Jacques Mulders

penningmeester: dhr. Leo Tillmans

tc zwemmen: mevr. Nicole van Stigt

nevenactiviteiten: mevr. Marion Mulder

alg.technische zaken: Charles Bos

Het trainingskamp werd dit jaar gehouden in de sporthal in Melick en wel in het laatste weekend van augustus.

In juni gingen onze jongste leden op kamp in Molen-Beersel.

Er gingen 75 kinderen mee onder begeleiding van 15 personen.

Een woord van dank aan de kampleiding is hier zeker op zijn plaats voor de voortreffelijke organisatie.

Onze oudere leden gingen eind juni een weekend kamperen aan de Ourthe nabij Deulin. Zij gingen met 26 personen waaronder 5 ouderen.

2002

In het jaar 2002 zijn er weer schitterende prestaties neergezet binnen onze vereniging, een compliment is hier dan ook zeker op zijn plaats. Tevens een woord van dank aan al onze vrijwilligers die ook dit jaar weer hun steentje hebben bijdragen om onze vereniging op het niveau te brengen waar ze nu staat.

Bestuurssamenstelling is ongewijzigd.

Het ledenbestand op 31 december 2002 bedroeg 247 leden. Aantal nieuwe aanmeldingen 37, aantal afmeldingen 30. Aantal senioren zwemmers: 43

Lea en Peter Schoenmakers zijn geslaagd als official.

Het trainingskamp werd dit jaar gehouden in de sporthal in Herkenbosch en wel in het laatste weekend van de schoolvakantie op 24 augustus.

In het weekend van 22 juni gingen onze jongste leden op kamp in Dilsen-Stokkum. Er gingen 65 kinderen mee onder begeleiding van 15 personen.

Onze oudere leden gingen in het weekend van 29 juni een weekend kamperen in Neeroeteren, België. Zij gingen met 26 personen waaronder 5 ouderen.

2003

Eind 2003 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

voorzitter: dhr. Jos Meuleners

secretaris: dhr. Jacques Mulders

penningmeester: dhr. Leo Tillmans

tc zwemmen: mevr. Nicole van Stigt

nevenactiviteiten: mevr. Marion Mulder

Het ledenbestand op 31 december 2003 bedroeg 234 leden. Aantal seniorenzwemmers bedroeg 44.

Medio mei is binnen het bestuur besloten om het wedstrijdsecretariaat uit te breiden met 2 personen, zodat dit nu bestaat uit: Nicole van Stigt, Ans Braun, Marion Mulder en Jacques Mulders.

Dit jaar zijn een aantal leden 12 ½ lid van de vereniging: Jos Meuleners, Anja Erdkamp en Hilde Beckers kregen hun speldje uitgereikt tijdens de werkersavond.

Ook Jeanne van Bommel, Mia Huskens, Jolien Leufkens en Els Adams kregen een speldje van hun 12 ½ jarig lidmaatschap. Dit werd hun opgespeld door Carl Ross tijdens zijn afscheidsfeestje als hun trainer.

Iris Roeters en Nicole van Stigt slagen voor hun trainer-B diploma.

Het stond al jaren te gebeuren maar nu is het dan toch definitief. Carl Ross neemt afscheid als trainer van de senioren die op donderdagavond zwemmen/kletsen. Carl heel veel dank voor al die jaren dat je de seniorengroep met zoveel enthousiasme hebt getraind. Zijn opvolgster is Manon Hendrix. Wij wensen haar een plezierige en fijne tijd bij de Roersoppers toe en heten haar van harte welkom.

Het trainingskamp werd dit jaar vanwege te weinig animo niet gehouden.

In het weekend van 28/29juni gingen onze jongste leden op kamp in Dilsen-Stokkum. Er gingen 55 kinderen mee onder begeleiding van 15 personen.

Onze oudere leden gingen in het weekend van 5/6 juli een weekend kamperen in Andernach. Er gingen 31 personen mee, waaronder 5 ouderen.

2004

Omdat de gemeente Ambt Montfort per 1-1-2004 de subsidieverlening aan onze club uit bezuinigingsoverwegingen heeft stopgezet, werd op voorstel van het bestuur door de vergadering besloten de contributies te verhogen.

Corrie Brugman (official) is dit jaar 25 jaar lid van de vereniging en Richard Hubers, die dit jaar 12 ½ jaar lid is van onze vereniging, kregen tijdens de jaarvergadering het bijbehorende insigne opgespeld door bestuurslid Marion Mulder.

De samenstelling van het bestuur blijft ongewijzigd.

Het ledenbestand op 31 december 2004 bedroeg 230 leden.

Jeroen Meuleners wordt trainer van de seniorengroep op de donderdagavond. Jeroen veel succes en plezier gewenst.

Marianne Suskens heeft de cursus voor official met goed gevolg afgelegd.

Ook dit jaar gingen de jongste leden weer op kamp in Dilsen-Stokkum. Er gingen 45 kinderen mee onder begeleiding van 15 personen.

Onze oudere leden gingen een weekend kamperen in de Ardennen. Er gingen 36 personen mee, waaronder 3 ouderen.

2005

Tijdens de algemene ledenvergadering werden enkele leden gehuldigd voor hun langjarig lidmaatschap van onze vereniging.

Onze voorzitter Jos Meuleners kon een onderscheiding uitreiken aan Agnes Cremers-Engelen en Nelly Erdkamp-Engelen voor hun 25-jarig lidmaatschao.

Tevens werden voor hun 12 ½ jarig lidmaatschap gehuldigd: William Wolters, Cor Arends, Rianne Slabbers, Loes Vestjens, Mark van Helden, Ralf Tillmans, Rob Mulder en mevrouw van Alst-Kroon.

Ook is tijdens de algemene jaarvergadering unaniem besloten om een stichting in het leven te roepen waar we ons jarenlange opgebouwde saldotegoed gedeeltelijk in gaan storten. Het bestuur hiervan bestaat uit twee bestuursleden (Jos Meuleners en Jacques Mulders) en een lid van de Roersoppers (Theo Creemers). Een en ander wordt officieel bij een notaris vastgelegd.

De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd.

Het ledenbestand op 31 december 2005 bedroeg 261 leden. Aantal senioren zwemmers: 87, hier inbegrepen de oud-leden van de Doorzetters.

Rob Mulder en Mat Slabbers zijn geslaagd voor scheidsrechter.

En Geert Meijers slaagt voor official.

Dit seizoen is Theo Creemers toegevoegd aan het wedstrijdsecretariaat.

Dit jaar bestaan de Roersoppers 35 jaar. Een enthousiaste commissie is bezig een leuk programma in elkaar te zetten.

In januari 2005 heeft een zeer enthousiaste groep (de Doorzetters) van 34 (iets oudere leden) zich bij ons als Roersoppers aangemeld. De groep zwemt al vele jaren op de donderdagmiddag en krijgt begeleiding vanuit het zwembadpersoneel.

Op 17 mei 2005 ontvingen wij het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerd lid en official, de heer Albert Brugman was overleden. Albert was bijna 25 jaar lid en ruim 20 jaar official in hart en nieren. We zullen Albert in gedachten houden als een rustige en hartelijke man, die veel vrienden had onder de zwemmers. Hierbij denk ik nu speciaal aan onze Italië-gangers.

En op 15 december 2005 ontvingen wij het droevige bericht dat onze 1e voorzitter, Dhr. Harry Lahaye was overleden.

In juni gingen onze jongste leden op kamp in Molen-Beersel, er gingen 33 kinderen mee onder begeleiding van 15 personen.

Onze oudere leden gingen in juli een weekend kamperen in Zeeland, er gingen 43 personen mee, waaronder 3 begeleiders.

2006

Tijdens de algemene jaarvergadering werden Marjo Verheggen, Sanne Slabbers en Servaes Engelen gehuldigd voor hun 12 ½ jarig lidmaatschap van de vereniging.

Ook werd tijdens deze jaarvergadering besloten om de contributie te verhogen om te voorkomen dat we een flink begrotingstekort zouden krijgen.

De samenstelling van het bestuur blijft ongewijzigd.

Het ledenbestand op 31 december 2004 bedroeg 241 leden. Het ledenaantal loopt terug en het trainerskorps daalt tot een minimum.

Dit seizoen is Mat Slabbers toegevoegd aan het wedstrijdsecretariaat en is er een begin gemaakt met het nieuwe softwarepakket “Splash”. Het wedstrijdsecretariaat bestaat vanaf dit jaar uit de volgende leden: Ans Braun, Nicole van Stigt, Theo Creemers en Mat Slabbers.

Iloy Goossen en Marleen Schmitz zijn geslaagd voor trainer-A diploma.

Omdat de leiding die meegaat de verantwoording en om de veiligheid te kunnen bieden aan deze grote groep jeugd niet meer op een verantwoorde wijze kon nakomen, is besloten dat de leeftijd voor deelname aan het grote kamp verhoogd wordt: vanaf 16 jaar.

De jongste leden gingen in juni op kamp in Molen-Beersel, er gingen 30 kinderen mee onder begeleiding van 15 personen.

Onze oudere leden gingen in het weekend van 30-6 t/m 2-7 kamperen in Valkenburg. Er gingen 40 personen mee, waaronder 3 begeleiders. Lof voor beiden kampen voor de geweldige samenwerking.

Ook werd dit jaar het whoZnextteam de Roersoppers opgericht. 6 Enthousiaste jeugdleden hebben zich opgegeven. Het whoZnextteam is een jeugdraad die van het bestuur verantwoording krijgt om activiteiten/projecten te gaan organiseren. Ze worden ondersteund door enkele leden van “Het huis van de sport” en krijgen eigen herkenbare kleding + een startbudget. Dit is echter géén vervanging voor de Commissie Nevenactiviteiten, dit om misverstanden te voorkomen. Het team bestaat uit Patrick Schouten, Patrick Creemers, Servaes Engelen, Linda Tiemersma en Ilse Schoenmakers.

2007

Tijdens de algemene ledenvergadering werden enkele leden gehuldigd voor hun langjarig lidmaatschap van onze vereniging. Onze voorzitter Jos Meuleners kon een onderscheiding uitreiken aan Nicole van Stigt, Marianne Bongers en Marco Moers voor hun 25-jarig lidmaatschap. En voor hun 12 ½ jarig lidmaatschap werden gehuldigd: Mat Slabbers en Marion Mulder.

Bij het bestuur vond Marion Mulder het tijd om plaats te maken voor iemand anders. Helaas is die iemand nog niet gevonden, hierdoor bestaat het bestuur op dit moment uit 4 personen.

Eind 2007 bestond het bestuur uit de volgende personen:

-Voorzitter: Jos Meuleners

-Secretaris: Jacques Mulders

-Penningmeester: Leo Tillmans

-TC.Zwemmen: Nicole van Stigt

Het ledenbestand op 31 december 2007 bedroeg 250 leden.

Anouk Sampers slaagt voor het trainer-A diploma.

Remco Eppinga slaagde voor official.

Op 12 oktober 2007 vergaderde het bestuur met alle werkende roersoppers en legde het nieuwe Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring voor. En dit werd toen ook goedgekeurd.

Onze website is door een aantal vrijwilligers op een voortreffelijke wijze nieuw leven ingeblazen en ziet er schitterend uit.

Ons clubblad “Het Soppertje” bestaat 30 jaar. Het eerste Soppertje zag het levenslicht in mei 1977.

Vanwege de geringe opgave gingen onze jongste leden dit jaar niet op kamp.

Onze oudere leden gingen in het weekend van 30 juni t/m 2 juli 2007 kamperen in Maaseik, er gingen 40 personen mee, waaronder 3 begeleiders. Ook hier alle lof voor de geweldige samenwerking.

Bij het whoZnextteam heeft ook een wisseling plaatsgevonden. De leden zijn nu: Patrick Schouten, Patrick Creemers, Servaes Engelen, Chantal Gielens, Rianne Slabbers en Jetty Biermans.

2008

Ook dit jaar tijdens de ledenvergadering konden weer enkele leden gehuldigd worden voor hun jarenlange lidmaatschap. Onze voorzitter reikte Marij Schmitz, die al 25 jaar lid is van onze vereniging, het bekende speldje en een bos bloemen uit. Voor hun 12 ½ jaar lidmaatschap van onze vereniging kregen Tim Coenen, Laura van Helden, Els Meuleners, Johan Oosterholt, Roger Pouls, Tom Simons, Rianne Theunissen en Rene Vervuurt, uit handen van Rianne en Sanne Slabbers het welbekende speldje uitgereikt.

Eind 2008 bestond het bestuur uit de volgende personen:

-Voorzitter: Jos Meuleners

-Secretaris: Jacques Mulders

-Penningmeester: Leo Tillmans

-TC.Zwemmen: Nicole van Stigt

Het ledenbestand op 31 december 2008 bedroeg 265 leden.

Marleen van Haarst en Hensly Vlijt slaagde voor official 4, waarbij ons officialkorps nu uit 18 leden bestaat.

De nieuwe kampcommissie heeft op een voortreffelijke wijze het kamp voor onze jongste leden nieuw leven ingeblazen.

Onze oudere leden gingen in het weekend van 27 t/m 29 juni kamperen in Neer, er gingen 40 personen mee. Ook hier alle lof voor de geweldige samenwerking.

2009

In de jaarvergadering werden ook dit jaar weer enkele leden gehuldigd. Ons verreweg-lid Iris Roeters en Dennis Vroegop zijn 25 jaar lid van de vereniging. Uit handen van Mat Slabbers ontvingen zij het felbegeerde speldje en een horloge uitgereikt.

Voor hun 12 1/2 jarig lidmaatschap kregen Jip Hochstenbach, Remco Eppinga, Lynyrd van Riet en Sjors Hooghiem, uit handen van Nicole van Stigt, hun speldje opgestoken.

Dit jaar was een bijzonder jaar voor onze vereniging, nl. onze voorzitter werd geridderd en daarmee houdbaar gemaakt voor de komende 25 jaar als voorzitter van onze vereniging, proficiat hiermee.

Anita de Boer en Marion Mulder bedankten zich als official. Wij bedanken hun voor de vele jaren die zij als official voor onze vereniging hebben klaargestaan.

Eind 2009 bestond het bestuur uit de volgende personen:

-Voorzitter: Jos Meuleners

-Secretaris: Jacques Mulders

-Penningmeester: Leo Tillmans

-TC. Zwemmen: Nicole van Stigt

Het ledenbestand op 31 december 2009 bedroeg 270 leden

Binnen de TC-commissie werden weer veel uren besteed aan de voorbereidingen voor de trainingen en de wedstrijden.

Ook het whoZnextteam heeft zich voor het zwemmen dit jaar al heel verdienstelijk gemaakt.

De commissie Nevenactiviteiten, die allerhande activiteiten organiseert, welke voor de sfeer onmisbaar zijn binnen onze vereniging.Met dank voor de geweldige inzet.

De nieuwe kampcommissie heeft op een voortreffelijke wijze het kamp voor onze jongste leden nieuw leven ingeblazen.

Onze oudere leden gingen in het weekend van 30-06 t/m 2-07 kamperen in Valkenburg, er gingen 25 personen mee. Ook hier alle lof voor de geweldige samenwerking.

2010

Het was een bijzonder jaar voor onze vereniging, mogelijke promotie naar een hogere klasse, grootse viering van ons 40 jarig jubileum en “last but not least” sluiting van het zwembad.

Piet de Vlieger werd tijdens de receptie tgv ons 40 jarige jubileum in het zonnetje gezet vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap. Ook werd hij geridderd en werden de bijbehorende versierselen opgespeld door burgemeester mevrouw Hanselaar van de gemeente Roerdalen.

Bianca Vervoort bedankte zich als official van de vereniging en John Schmetzer en Vera Mestrom mogen we aan ons officialkorps toevoegen.

Eind 2010 bestond het bestuur uit de volgende personen:

-Voorzitter: Jos Meuleners

-Secretaris: Jacques Mulders

-Penningmeester: Leo Tillmans

-TC.Zwemmen: Nicole van Stigt

Het ledenbestand op 31 december 2010 bedroeg 250 leden

Onze website werd ter gelegenheid van ons jubileum in een nieuw jasje gestoken. Met dank aan Dennis Creemers. Het ziet er schitterend uit.

De nieuwe kampcommissie heeft op een voortreffelijke wijze het kamp voor onze jongste leden georganiseerd, zo blijkt weer uit het kamp in september.

Onze oudere leden gingen in het weekend van 30-06 t/m 2-07 kamperen in Zeeland, er gingen 22 personen mee. Ook hier alle lof voor de geweldige samenwerking.

2011

Het was een raar jaar voor onze vereniging, de eerste helft van het jaar geen eigen zwemwater, het laatste jaar met onze voorzitter Jos en in de tweede helft van het jaar Joeri Verlinden, oud Roersopper, op bezoek om een Clinic te geven.

In de jaarvergadering werden dit jaar gehuldigd: Marleen Schmitz vanwege haar 25-jarig lidmaatschap van de vereniging en Anouk Sampers, Jolanda Geerts en Patrick Creemers vanwege hun 12,5 jarig lidmaatschap van onze vereniging.

Eind 2011 bestond het bestuur uit de volgende personen:

-Voorzitter: Jos Meuleners

-Secretaris: Jacques Mulders

-Penningmeester: Leo Tillmans

-TC.Zwemmen: Nicole van Stigt

Het ledenbestand op 31 december 2011 bedroeg 190 leden, zo’n 60 leden zijn er afgevallen t.g.v. de sluiting van het bad in Melick.

De kampcommissie heeft op een voortreffelijke wijze het kamp voor onze jongste leden nieuw leven ingeblazen, zo blijkt weer uit het kamp in september.

Onze oudere leden gingen in het weekend van 30-06 t/m 2-07 kamperen in Baarlo, er gingen 22 personen mee. Ook hier alle lof voor de geweldige samenwerking.

Er is dit jaar weer een trainingskamp georganiseerd.

Peter Schoenmakers slaagt voor official-bevoegdheid 1 = Scheidsrechter.

2012

In de jaarvergadering werden dit jaar gehuldigd: Charles Bos vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van de vereniging; Ans Braun, Joep Janssen, Congitta Meuleners, Jeroen Meuleners, Thijs Nijpjes en Jeroen Slebe vanwege hun 25 jarig lidmaatschap en Gerjan Engelen, Willem Jongen, Jeanette Pasaribu en Leo Tillmans vanwege hun 12,5 jarig lidmaatschap van onze vereniging.

Eind 2012 bestond het bestuur uit de volgende personen:

-Voorzitter: Cor Snoeijs

-Secretaris: Jacques Mulders

-Penningmeester: Leo Tillmans

-TC.Zwemmen: Nicole van Stigt

Het ledenbestand op 31 december 2012 bedroeg 190 leden.

 

De nieuwe kampcommissie heeft op een voortreffelijke wijze het kamp voor onze jongste leden nieuw leven ingeblazen, zo blijkt weer uit het afgelopen kamp in september.

Onze oudere leden gingen dit jaar niet op kamp, vanwege te geringe belangstelling.

In september moeten we plotseling afscheid nemen Gerjan Engelen. Zij was official en lid van de commissie nevenactiviteiten. Zij mocht maar 51 jaar oud worden.

Marc Wijnands slaagt als official.

2013

In de jaarvergadering werden dit jaar gehuldigd voor hun 12,5 jarig lidmaatschap: Claudia en Dennis Creemers. En namen we afscheid van de secretaris Jacques Mulders en TC-lid Nicole van Stigt. Beiden bedankt voor de vele jaren die jullie in onze vereniging hebben geïnvesteerd.

In de plaats van Jacques Mulders werd gekozen Marleen van Haarst. Tevens werden er 2 nieuwe leden aan het bestuur toegevoegd en wel Pascalle Neiss en Remco de Veen.

Eind 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Cor Snoeijs
 • Secretaris: Jaques Mulders
 • Penningmeester: Leo Tillmans
 • T.C. zwemmen Nicole van Stigt

Het ledenbestand bedroeg eind 2013: 191 leden

2014

Tijdens de jaarvergadering werden dit jaar gehuldigd: Jacques Mulders en Peter Schoenmakers met hun 25 jarig jubileum. Sabine Klesman, Joep Suskens, Tessa Schmits en Theo Creemers met hun 12½ jarig jubileum.

Dit jaar zijn de kleinste (42 kinderen) op “klein” kamp geweest in Melick en het “groot”kamp had 15 deelnemers en die zijn naar Malmedy (België) geweest. Beiden kampen zijn uitstekend verlopen.

De Gemeente en zorggroep hebben de Roersoppers benaderd om de groep van het Reactiveringszwemmen  over te nemen aangezien zij deze tak van sport willen gaan beëindigen voor de ouderen.  Eind  2014 is de groep Reactiveringszwemmers  lid geworden van “de Roersoppers”. Het betreft hier een groep van 169 leden.

Eind 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Cor Snoeijs
 • Secretaris: Marleen van Haarst
 • Penningmeester: Leo Tillmans
 • T.C. zwemmen: Remco de Veen
 • PR & Communiecatie: Pascalle Neiss

Het ledenbestand bedroeg eind 2014: 181 + 169 leden

2015

Dit jaar is de Algemene leden vergadering later gehouden dan in de statuten staat ; dit door de onzekerheid van het bestaan van het Apollobad. Er is een Platform ZwemmendRoerdalen opgericht met als doel het behoud  van een binnenzwembad.

Tijdens de jaarvergadering werden dit jaar gehuldigd: Anja Erdkamp met haar 25 jarig jubileum. Brigitte Bänziger, Truus Stienen-Maas en Helmi Willems met hun 12½ jarig jubileum.

In februari hebben wij afscheid moeten nemen van de heer Piet de Vlieger. Hij was vanaf 1970 lid van de vereniging en jaren actief geweest als scheidsrechter.  Op 18 september 2010 heeft hij een koninklijke onderscheiding en een speld van verdienste van de vereniging mogen ontvangen.

In maart 2015 hebben wij afscheid moeten nemen van Peter Schoenmakers. Peter was sinds 1988 vrijwilliger bij zwemvereniging de Roersoppers. Hij is jaren actief geweest als official, scheidsrechter en zweminstructeur voor diploma b,c en zwemvaardigheid.

Met een prachtige teamprestatie wisten we promotie af te dwingen naar de landelijke C-Competitie.

Vera Kresin is voor official 4 geslaagd.

Dit jaar is er alleen een klein kamp georganiseerd en dit maal was dat in Herkenbosch en wederom een groot succes.

Juni 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Cor Snoeijs
 • Secretaris: Marleen van Haarst
 • Penningmeester: Leo Tillmans
 • T.C. zwemmen: Remco de Veen
 • PR & Communicatie: Pascalle Neiss

Het ledenbestand bedroeg eind 2015: 189 + 160 leden RAZ(ReActiveringsZwemmen)

Het bestuurslid PR & Communicatie Pascalle Neiss beëindigt haar functie en er ontstaat een vacature.

2016

Tijdens de jaarvergadering werden dit jaar gehuldigd: Arno Schrauwen en Martijn de Lepper met hun 40 jarig jubileum, Ralph Arends, Mia Huskens, Els Adams en Jolien Pollen met hun 25 jarig jubileum. Pascalle Janssen, Lea Schoenmakers en Margot Franssen met hun 12½ jarig jubileum.

In deze jaarvergadering nemen Ralph Arends en Anouk Sampers afscheid als trainer.

Monique Houben, Chris Houben en Eric Roberts zijn geslaagd voor official 4.

De leden van het Reactiveringszwemmen zijn dit jaar gestart onder een nieuwe naam en als eigen vereniging: ZwemFit Roerdalen. Dit om de kosten te reduceren (contributieafdracht KNZB) en het wegvallen van de extra subsidie voor deze groep.

Dorien van Pol heeft de bestuursfunctie van PR & Communicatie overgenomen van Pascalle Neiss.

Eind 2016 bestond het bestuur uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Cor Snoeijs
 • Secretaris: Marleen van Haarst
 • Penningmeester: Leo Tillmans
 • T.C. zwemmen: Remco de Veen
 • PR & Communicatie: Dorien van Pol

Het ledenbestand bedroeg eind 2016: 182 leden

2017

Tijdens de jaarvergadering werden dit jaar gehuldigd: Emmy Slabbers, Hilde Beckers, Jos Meuleners en Richard Hubers met hun 25 jarig jubileum. Jeanne Creemers, Vivian poulussen, Annemarie Linsen, Ingrid Nissen-Bongartz, Alain Nissen, Miep van Dijk en Rinie van der Loo met hun 12½ jarig jubileum.

Cor Snoeijs beëindigd zijn functie als voorzitter en John Jansen wordt gekozen als nieuwe voorzitter van de vereniging.

In september is er een “Klein kamp”georganiseerd waar een groep van 50 kinderen aan hebben deelgenomen. De locatie waar het kamp gehouden is, was in Jeugdcentrum Beatrix in Herkenbosch.

De vergadering gaat akkoord met een contributieverhoging. Dit is noodzakelijk volgens de penningmeester omdat wij meer baduren gebruiken dan begroot en wij meer trainerskosten hebben gemaakt.

Charles Bos ontvangt een bronzen prestatiemedaille van de KNZB i.v.m. een Nederlands record dat hij heeft gezwommen op de NK lange baan met 50m schoolslag.

Karin van de Akker, Jolanda Bongartz, Kim van Dael, Sylvia Jansen en Pascal Ketelaars geslaagd zijn voor official 4.

Alle wedstrijdzwemmers hebben een nieuw outfit gekregen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van de Raboclubkascampagne.

Eind 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen:

 • Voorzitter: John Jansen
 • Secretaris: Marleen van Haarst
 • Penningmeester: Leo Tillmans
 • T.C. zwemmen: Remco de Veen
 • PR & Communicatie: Dorien van Pol

(het zal beslist niet compleet zijn, maar geprobeerd is om een beeld te geven van het ontstaan en verloop van onze vereniging)